All posts by admin

Personal – Salarizare:

 • Asistență privind recrutarea și selecția angajaților, întocmire dosare de personal
 • Înregistrarea și gestionarea contractelor de muncă (inclusiv acte adiționale și decizii de încetare), actualizarea registrului salariaților (operare REVISAL)
 • Calcul salarii pe baza pontajelor, calcul rețineri și contribuții, declarații on-line, întocmire state de plată, centralizatoare, fluturași, viramente aferente salariilor

Consultanță financiar-contabilă:

 • Efectuarea de analize economico-financiare (structuri financiare, rentabilitate, fond de rulment, credit-leasing, factoring etc.) și diagnostic financiar (indicatori de creștere, rentabilitate, echilibru și riscuri financiare)
 • Elaborare de documentații de finanțare pe proiecte (bănci sau fonduri nerambursabile: planuri de afaceri, tablouri de finanțare, planuri de trezorerie, tablouri de utilizări și resurse), studii și asistență pentru realizarea de investiții (memorii justificative, componentele economice din studii de fezabilitate etc.)
 • Asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor economico-financiare, asistență permanentă privind TVA și impozitele aplicabile, asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor cu caracter economico-financiar
 • Alte lucrări de organizare administrativă și informatică (organigrame, structuri organizatorice, definiri de funcții și roluri, circuite și fluxuri informaționale, asistență la alegerea softului și echipamentelor hardware necesare)

Alte servicii profesionale:

 • Expertize contabile extrajudiciare, solicitate de persoane fizice sau juridice (amiabile, de gestiune etc.)
 • Cenzorat
 • Asistență pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale (studii de piață, sondarea opiniei publice, analize de fezabilitate, planuri de afaceri), lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale
 • Alte servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate (instruirea personalului, formare profesională continuă etc.)
 • Alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6621, 6831, 6920, 7022, 7320, 7490, 8299

Educaţie şi pregătire profesională:

(calitate de) EXPERT CONTABIL, CECCAR:

– Cursuri și examene organizate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(calificare suplimentară de) INSPECTOR RESURSE UMANE, MMFES și MECT:

– Cursuri de inițiere, perfecționare și specializare certificate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România.

(titlu de) ECONOMIST, UAIC/FEAA/CIG:

– Licențiată a Universității ”Al. I Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, studii superioare de lungă durată.

Despre noi

MISIUNEA cabinetului nostru este legată, în principal, de organizarea şi conducerea contabilităţii, respectiv supravegherea gestionării entităţilor mici şi mijlocii, urmărind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, precum şi furnizarea oportună a unor informaţii financiar-contabile şi fiscale fiabile, necesare pentru fundamentarea deciziilor manageriale de către toţi cei interesaţi.

Ne preocupă permanent implementarea şi exploatarea unor sisteme informaţionale financiar-contabile performante şi adecvate contextului economic, pentru a asigura, în condiţii de calitate şi încredere reciprocă, colectarea şi prelucrarea tuturor datelor necesare elaborării de rapoarte şi situaţii specifice conducerii afacerilor clienţilor noştri cu operativitate maximă, competenţă, demnitate şi probitate morală şi profesională.

Prin ceea ce facem, încercăm permanent să trecem dincolo de prelucrarea simplă a datelor contabile şi căutăm să oferim SOLUŢII de îmbunătăţire a afacerilor partenerilor noştri astfel încât să contribuim la ajustarea imaginii profesionistului contabil prin transformarea acestuia din „socotitor/țiitor de registre” într-un veritabil creator de valoare adăugată, ca „sfătuitor/consultant” al managerilor profesioniști.

La cerere, acceptăm şi alte tipuri de misiuni (misiuni de examinare a contabilităţii şi, după caz, de refacere, misiuni de cenzor, misiuni de expertize contabile extrajudiciare/amiabile, misiuni specifice pentru cazurile de fuziuni şi divizări, misiuni de consultanţă pentru crearea întreprinderilor, misiuni de consiliere, analiză şi studii economico-financiare etc.).

Servicii

Experienţă:

EXPERIENŢA noastră în domeniul economic a fost dobândită în timp de peste 12 ani:

 • activităţi prestate: contabilitate, salarizare şi resurse umane, administrarea afacerilor, consultanță managerială
 • forme legale de prestare a activităților: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, voluntariat
 • beneficiarii activităţilor prestate administrează afaceri mici şi mijlocii (PFA, IF, II, CMI, SRL*) în domenii precum: producţie produse alimentare, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, lucrări de construcţii, consultanţă şi prestări servicii de management, asistenţă medicală specializată (diverse specializări) şi prestări servicii medicale (stomatologie) etc.

* PFA – persoane fizice autorizate, II – întreprinderi individuale, IF – întreprinderi familiale, CMI – cabinete medicale individuale, SRL – societăți cu răspundere limitată